Zrealizowane projekty w latach 2009-2011

- Dorównaj młodszym - szkolenia z obsługi systemów komputerowych

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1.1. W ramach projektu zrealizowano szkolenia podnoszące kwalifikacje 90 osób. Wartość projektu: 232 536 zł. Czas trwania: 02.06.2008 - 30.05.2009.

- Zostań specjalistą - kształć się z nami

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Oświęcimskim, Chrzanowski i Olkuskim. Finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2. W ramach projektu zrealizowano: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia pozalekcyjne, szkolenia, doradztwo, opiekę pedagogiczno-psychologiczną oraz warsztaty edukacyjno-zawodowe. Wartość projektu: 726 501 zł. Okres trwania: 01.09.2009 - 31.08.2011. Uczestnikami projektu było 562 uczniów, kształcących się w szkołach ponadgimnazjalnych.

- Aktywizacja zawodowa szansą na pracę

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.3. W ramach projektu zrealizowano szkolenia oraz doradztwo dla 14 BO. Okres realizacji: 04.01.2010 - 31.05.2010. Wartość projektu: 49 985 zł.

- Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą I edycja i II edycja

Projekty były realizowane w konsorcjach z innymi organizacjami otoczenia biznesu na terenie wszystkich powiatów w Małopolsce. Liderem konsorcjum była Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie. Za pośrednictwem CBMZ Sp. z o.o. wiedzę z zakresu, m.in.: przedsiębiorczości, księgowości i marketingu uzyskało 90 osób, natomiast środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymały 63 osoby. Projekty przyczyniły się do powstania 57 nowych firm w powiatach oświęcimskim i wadowickim. Zrealizowane działania: usługi szkoleniowo-doradcze oraz  bezzwrotna dotacja inwestycyjna do 40 000 zł, wsparcie pomostowe.