Zrealizowane projekty w latach 2011-2015

 

- Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy

Projekt realizowany był przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej, Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Fundacją Rozwoju Regionu Rabka, Sądecką Izbą Gospodarczą, Stowarzyszeniem Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej  w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Oferta skierowana była do mikro, małych i średnich firm z Małopolski. Formą wsparcia były bezpłatne usługi doradcze.

- Przekształcanie przedsiębiorstw w inteligentne organizacje - wsparcie doradcze dla firm w Małopolsce

Projekt realizowany był przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka w partnerstwie z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. oraz Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o., w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Okres realizacji projektu: 08.2011-07.2014. Celem projektu było zidentyfikowanie i rozwiązanie problemów, które utrudniały Uczestnikom Projektu funkcjonowanie na rynku poprzez zapewnienie dostępu do usług doradczych, w wyniku których w przedsiębiorstwie wdrożony został co najmniej jeden rodzaj innowacji: procesowa, produktowa, organizacyjna lub marketingowa.

- Czas na biznes

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Okres realizacji projektu: 02.05.2012 r.-31.07.2014 r. Formą wsparcia były dotacje w wysokości do 25 tys zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej. O dotacje mogły ubiegać się osoby fizyczne do 25 roku życia oraz osoby po 50 roku życia zamieszkujące na terenie powiatów: oświęcimskiego, suskiego, chrzanowskiego lub nowotarskiego, które zamierzały rozpocząć i zarejestrować firmę w/w powiatach.

- Nowe Możliwości

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych  w regionie. Rodzaje działań w ramach projektu: szkolenia, poradnictwo zawodowe i psychologiczne, pośrednictwo pracy, staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie, dla osób zwolnionych do 6 miesięcy, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy, bezzwrotne dotacje do 40 000 zł. na podjęcie działalności gospodarczej dla osób zwolnionych do 6 miesięcy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych skierowane do pracowników pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz do osób odchodzących z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa) Obszar realizacji projektu obejmował powiaty: chrzanowski, oświęcimski, olkuski, wadowicki. Okres realizacji:  01.11.2013 r. - 30.06.2015 r. Budżet projektu: 2 906 324,98 zł.