Sieć Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego powstała, aby rozwijać kompetencje potencjalnych projektodawców związane z wykorzystaniem szansy, jaką oferował Europejski Fundusz Społeczny. Regionalne Ośrodki EFS ułatwiały zainteresowanym osobom i instytucjom dostęp do informacji o możliwościach wykorzystania środków z EFS i fachowo wspierały potencjalnych projektodawców w trakcie przygotowywania projektów. Ośrodki służyły również projektodawcom pomocą w przygotowaniu wniosków i w realizacji projektów.

Na terenie całego kraju funkcjonowały 52 Regionalne Ośrodki EFS. Sieć tworzyły różne instytucje np. organizacje pozarządowe, agencje rozwoju regionalnego, izby gospodarcze, szkoły wyższe, mające zróżnicowane struktury, zasady działania, potencjał, doświadczenie oraz działające w zróżnicowanym środowisku. Regionalne Ośrodki EFS działały w Polsce od 2005 do 2014 roku. Przy ich współpracy powstało kilka tysięcy projektów współfinansowanych z EFS, które wsparto przy realizacji, a z ich doradztwa skorzystało kilkadziesiąt tys. klientów

Regionalny Ośrodek EFS w Oświęcimiu był jednym z czterech  ośrodków w Małopolsce. Został utworzony w grudniu 2008 roku i zakończył swoją działalność w grudniu 2014 roku. Prowadzony był przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka w partnerstwie z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp.z o.o. Ośrodek w Oświęcimiu działał na terenie powiatów: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, suski, wadowicki. W okresie 01.12.2008 r. – 31.12.2014 r. objęto wsparciem: 1540 instytucji, 2648 osób,liczba wniosków konsultowanych z RO EFS Oświęcim, które otrzymały dofinansowanie – 117. Ogólna liczba godzin udzielonego doradztwa – 6680.